วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ ผู้ตรวจราชการกรม และนายสุรพล ท้าวพรหม ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2563 เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จังหวัดลพบุรี โดยโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการของกรม มีการประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย จรรยาและปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งจังหวัดได้ส่งผู้เข้าคัดเลือก จำนวน 4 ประเภท คือ 1) พัฒนาการอำเภอ 2) วิชาการ 3) พัฒนากรขวัญใจชุมชน และ 4) ซื่อสัตย์ โดยในช่วงเช้า เวลา 09.30 น. คณะกรรมการฯ ได้ทำการคัดเลือกข้าราชการฯ ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ได้แก่ นางสาวดาราเนตร บุญนารักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำสนธิ

หลังจากนั้นเวลา 14.15 น. คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการฯ จำนวน 3 ประเภท ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ได้แก่

1) ประเภทพัฒนาการอำเภอ ได้แก่ นายเศรษฐ์ส่งศักดิ์ ตันสอน พัฒนาการอำเภอโคกเจริญ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกเจริญ

2) ประเภทวิชาการ ได้แก่ นางสาวจันทิรา ชวาลสันตติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

3) ประเภทซื่อสัตย์ ได้แก่ นางสาวถนอมจิต พุกซื่อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลพบุรี

จากนั้น คณะกรรมการฯ ได้ประเมินผลดำเนินงานหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น โดยนายพิศดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการฯ

พร้อมกันนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้ให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร”  และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งในการกำหนดเป้าหมายขอให้รายงานตามความเป็นจริง และให้มีความถูกต้อง พร้อมทั้งตอบประเด็นคำถามการขับเคลื่อนงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)