วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางปราณี  รัตนประยูร (หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน) และผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประชุมผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2563

ในโอกาสนี้ได้แนะนำตัวผู้ที่กรมฯ แต่งตั้ง (ย้าย) มาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ ได้แก่ นางอภิญญา  ช่างศรี (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ) และนายชาญณรงค์  วงษ์เนียม (นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ) มาปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (นายชัยวัฒน์  แสงศรี) และแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้แก่ ลำดับที่ 11 นางอภิญญา  ช่างศรี (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ) และ ลำดับที่ 152 นายสมศักดิ์  สงนาค (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ) และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)