💪🏻งานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” 🌱🍆🌶🍅
👨🏻🖥🔊การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการทดสอบเครื่องมือแบบสอบถาม (Pre-test) การประเมินผล โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” พื้นที่จังหวัดนครปฐม และฉะเชิงเทรา ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ Session Call 📞📲


📆 21 พฤษภาคม 2563
 09.00 น.
😊 ผต.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผต.นันทนา หวังธงชัยเจริญ และทีมงานคณะทำงานฯ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการทดสอบเครื่องมือแบบสอบถาม (Pre-test) การประเมินผลโครงการแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” กับพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงาน ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดนครปฐม ตามประเด็น ดังนี้
☑️ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน
☑️เครื่องมือ (แบบสอบถาม) 3 ชุด ดังนี้
1) กลุ่มผู้บริหาร https://forms.gle/Kz4p37SceeVoUQTM6

2) ผู้ปฏิบัติงาน https://forms.gle/gurrvNfNer3bC33u8

3) ผู้นำชุมชนและประชาชน https://forms.gle/Tq62vXfCdPx52job6
☑️กลุ่มเป้าหมายในการทดสอบเครื่องมือ (Pre-test) 3 กลุ่ม ได้แก่
1) ผู้บริหาร ประกอบด้วย นายอำเภอพนมสารคาม นายอำเภอกำแพงแสน พัฒนาการจังหวัดนครปฐม และพัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา
2) ผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มงานฯ (จังหวัดละ 1 คน) นักวิชาการพัฒนาชุมชน (จังหวัดละ 1 คน) พัฒนาการอำเภอ และพัฒนากรทุกคนในพื้นที่ดำเนินงาน (อำเภอกำแพงแสน และอำเภอพนมสารคาม)
3) ผู้นำชุมชนและประชาชน (โดยเก็บข้อมูลอำเภอละ 2 ตำบล) รายละเอียดประกอบด้วย
– ภาคีเครือข่าย ตำบลละ 2 คน
– ผู้นำชุมชน ตำบลละ 6 คน
– ประชาชน ตำบลละ 6 คน
☑️Timeline การดำเนินโครงการ ในส่วนของการทดสอบเครื่องมือแบบสอบถาม (Pre-test) ขอให้จังหวัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เพื่อที่ทางคณะทำงานฯ จะได้ดำเนินการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นสำหรับดำเนินการเก็บข้อมูลต่อไป
👍🏻การประชุมครั้งนี้ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม และนางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดที่รับผิดชอบ พัฒนาการพื้นที่อำเภอกำแพงแสน และพนมสารคาม ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับคณะทำงานฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และห้วงเวลาที่กำหนดไว้.

(Visited 1 times, 1 visits today)