วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
เวลา 13.30 – 16.00 น.
นางสาวศศิธร ผู้ตรวจราชการกรม ติดตามประเด็นตรวจราชการ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Session Call ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีประเด็นติดตาม ดังนี้

1. ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และบริษัทประชารัฐรักษาสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร จำกัด

2. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในส่วนของความคืบหน้าของผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบบริหาร งบอุดหนุน และเงินทุนหมุนเวียน และผลความก้าวหน้าของจำนวนสามชิกที่เข้ามาแสดงตนตามมาตราลดดอกเบี้ยเงินกู้และมาตรการชั่วคราว: พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุน พัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

3. การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีประเด็นการติดตามย่อย ได้แก่
– การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร
– การประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้เข้าร่วมกลุ่ม Facebook group ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช.
– การดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชร มีกลุ่มเป้าหมายตามโครงการจำนวน 11 คน กระจายอยู่ในพื้นที่ 11 อำเภอ

4. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 โดยขอให้มีการบริหารจัดการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

5. การดำเนินงานหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ได้แก่
– การดำเนินงานนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม โดยเน้นย้ำให้จังหวัดได้ศึกษาแนวทางให้ชัดเจน เพื่อให้นักการตลาดรุ่นใหม่ ถ้าสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตของงานได้อย่างครบถ้วน ตามที่กรมฯได้กำหนดไว้
– การประชาสัมพันธ์จำหน่ายสินค้า OTOP ออนไลน์ โดยให้จังหวัดได้ทบทวนกระดานสินค้าในเว็บไซต์ OTOPTODAYให้เป็นปัจจุบัน

6. ผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ และความก้าวหน้าของการใช้งานโปรแกรม TPMAP

7. การติดตามการดำเนินงานกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

8. การติดตามข้าราชการบรรจุใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มพัฒนากรบรรจุใหม่ ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชรมีข้าราชการที่มีอายุราชการไม่ถึง 2 ปี จำนวน 12 ราย โดยผู้ตรวจราชการกรม ได้เน้นย้ำให้จังหวัดได้นำแนวทางการสอนแนะงานและการนำระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) เข้ามาปรับใช้โดยให้มีพี่เลี้ยงคอยแนะนำสอนงาน ตามแบบอย่างของรุ่นพี่พัฒนากรที่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดี เป็นแรงบันดาลใจให้แก่น้องๆในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ได้ฝากความห่วงใยถึงผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกคน ให้ดูแลสุขภาพร่างกาย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และปฏิบัติตนตามมาตรการการเฝ้าระวังโรคระบาดของจังหวัดอย่างเคร่งครัด

 

(Visited 1 times, 1 visits today)