วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
-เวลา 10.00 น. ตรวจติดตามการดำเนินงาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
-เวลา 13.30 น. ตรวจติดตามการดำเนินงาน จ.เพชรบุรี
🌸 นางบุญทิวา วรรณประเวศ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 4 ภาคกลางตอนล่าง 2 ติดตามการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ Sessioncall เพื่อติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน โดยติดตาม ในประเด็นเน้นหนัก คือ
1) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
2) การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
-การลดอัตราดอกเบี้ย การพักชำระหนี้
-การบริหารจัดการหนี้ และหนี้ที่หมดอายุความในปี 2563
3) การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-ปฏิบัติการ Quick win 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร”
4) การดำเนินงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
-การดำเนินการนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)
-การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ (OTOP) ผ่านช่องทางออนไลน์
5) การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการกรมการพัฒนาชุมชน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563
6) การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่
7) การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) ที่มีปัญหาการค้างชำระหนี้
8)การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ (อายุราชการไม่เกิน2ปี)
โดยมี พัฒนาการจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม -ฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ทั้ง 2 จังหวัดเข้าร่วมประชุม

(Visited 1 times, 1 visits today)