ประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เขตตรวจราชการที่ 7

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายโชคชัย แก้วปอง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนางปราณี รัตนประยูร หน.ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบายสำคัญของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และผลปฏิบัติราชการตามประเด็นตรวจราชการประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดยะลา ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Session call) ณ สำนักตรวจราชการกรม ประเด็นติดตามประกอบด้วย
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่
2. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
3. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4. การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. การดำเนินงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
6. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563

โอกาสนี้ รองอธิบดีกรมฯ ได้เน้นย้ำการขับเคลื่อนกิจกรรมระดับพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งต้องดำเนินการภายใต้หลักคิดที่ให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนรวมในกิจกรรมทุกขั้นตอน เพื่อเป็นสร้างกระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยส่วนราชการทำหน้าที่สนับสนุน ติดตามและประเมินผลกิจกรรมเพื่อยดระดับให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ต้องทำงาแบบบูรณาการสร่วมมือกับหน่วยราชการ ผู้นำระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กิจกรรมเป็นรูปธรรม แม้ขณะนี้ภายในพื้นที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 (COVID-19) และประชาชนอยู่ระหว่างการถือศีลอดรอมฎอน
พร้อมนี้ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ขอให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้กำหนดมาตรการและติดตามผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ให้มีความพร้อมในการปฎิบัติราชการในสถานการณ์งานปัจจุบัน


(Visited 1 times, 1 visits today)