วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00– 12.00 น.

นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามงานตามประเด็นการตรวจราชการ และนโยบายสำคัญ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง) พร้อมด้วยนางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ ผู้ตรวจราชการกรม ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Session Call โดยมีพัฒนาการจังหวัด พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมการประชุม ซึ่งมีประเด็นการตรวจติดตามฯ ดังนี้

 1. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
 2. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
  – ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
  – มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้
  – มาตรการในการติดตามหนี้คงค้าง และมาตรการชั่วคราว:: พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนฯ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 3. การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 4. การดำเนินงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นักการตลาดรุ่นใหม่ และการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ OTOP ผ่านช่องทาง Online
 5. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาชุมชน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563
 6. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) และวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform: TPMAP)
 7. การติดตามการดำเนินงานกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
 8. การปฐมนิเทศพัฒนากรบรรจุใหม่ รุ่น 113
 9. งานนโยบายที่ดำเนินการเฉพาะพื้นที่

โดยนายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและให้คำแนะนำการทำหน้าที่ช่วยขับเคลื่อนงานภายในจังหวัด ควรเพิ่มพูนความรู้ เพื่อเพิ่มแนวทางในการปฏิบัติงาน และฝากผู้บริหารให้ความรู้กับน้อง ๆ ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)