ประชุมคณะทำงานประเมินและเผยแพร่ผลกระทบโครงการ ตามกิจกรรมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” (คณะที่ 4)


💪🏻งานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” 🌱🍆🌶🍅
📆 20 พฤษภาคม 2563
⏰ 14.00 น.
😊 ผต.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผต.นันทนา หวังธงชัยเจริญ และทีมงานคณะทำงานฯ ประชุมคณะทำงานประเมินและเผยแพร่ผลกระทบโครงการเพื่อหารือสรุปกรอบการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการทดสอบเครื่องมือแบบสอบถาม (Pre-test) การประเมินผลโครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วันฯ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และฉะเชิงเทรา ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ Session Call
✔️เพื่อทดสอบแบบสอบถามวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นและผลจากการทดสอบจะนำมาแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดที่รับผิดชอบ พัฒนาการอำเภอ และพัฒนากรพื้นที่ดำเนินการทดสอบเครื่องมือแบบสอบถาม (อำเภอพนมสารคาม และอำเภอกำแพงแสน)
🗓 ซึ่งจะดำเนินการระหว่างวันที่ 22-29 พฤษภาคม 2563.

(Visited 1 times, 1 visits today)