วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น.
นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรม ติดตามประเด็นตรวจราชการประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Session Call ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเข้าร่วมการประชุม ซึ่งมีประเด็นติดตาม ดังนี้
1. ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร” โดยผู้ตรวจราชการกรม ได้เน้นย้ำ ให้จังหวัดได้ดำเนินการตาม Road Map ที่กรมฯ ได้กำหนดไว้ โดยในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน มิถุนายน 2563 นี้เป็นช่วงของการส่งเสริมการปลูกผักแบบเข้าถึงทุกครัวเรือน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายขยายผล ที่เน้นการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน แบ่งปันในชุมชน นอกจากนี้ยังได้ขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ ไปยังเครือข่ายผู้นำชุมชน ครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมในการเข้าร่วมกลุ่ม Facebook group “ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับพช.” เพื่อร่วมกันสร้างกระแส แชร์ความรู้ ในการปลูกพืชผักให้ได้ผลผลิตที่ดี
2. การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ มีชุมชนเป้าหมายในพื้นที่ ที่เตรียมการศูนย์ต้นแบบขยายผล จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ฝึกอาชีพขัวมุง อำเภอสารภี ชุมชนบ้านละอูบ อำเภอกัลยานิวัฒนา และชุมชนบ้านแม่ซา อำเภอแม่แจ่ม ทั้งนี้ผู้ตรวจราชการกรมได้ขอให้จังหวัดได้ศึกษาแนวทางในการดำเนินงานให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขอให้เน้นย้ำการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เข้ามาแสดงตนตามมาตรการชั่วคราว: พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุน พัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในระยะเวลาที่กำหนด
4. โครงการนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม ผู้ตรวจราชการกรมได้ เน้นย้ำให้ นักวิชาการผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องเป็นพี่เลี้ยง ให้คำแนะนำ แก่นักการตลาดรุ่นใหม่ โดยเฉพาะ ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในจังหวัด เพื่อให้นักการตลาดได้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วนตามขอบเขตงานที่ได้กำหนดไว้
5. การติดตามการดำเนินงานกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) โดยขอให้ผู้รับผิดชอบงานของจังหวัดได้ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูลการรายงาน ตลอดจนลงพื้นที่ร่วมกับพัฒนากรผู้ประสานงานตำบลในการ รับฟังปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และรายงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ เพื่อจะได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในลำดับต่อไป
6. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ โดยให้จังหวัดได้รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค จากการดำเนินงานให้ได้รับทราบ ตามหนังสือที่กรมฯ ได้แจ้งประสานขอข้อมูล ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ผู้รับผิดชอบงานได้เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำการใช้งาน TPMAP LOGBOOK แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในพื้นที่เพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลด้านต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
7. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 ผู้ตรวจราชการกรมได้ให้กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการทำงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ซึ่งเป็นอุปสรรคในการจัดกิจกรรม หรือโครงการในการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติราชการฯให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ได้ขอให้จังหวัดดำเนินงานกิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายในห้วงระยะเวลาที่กำหนด และให้เกิดความคุ้มค่าของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

(Visited 1 times, 1 visits today)