วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
เวลา 09.30 – 12.00 น.
นางสาวศศิธร ผู้ตรวจราชการกรม ติดตามประเด็นตรวจราชการ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Session Call ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเข้าร่วมการประชุม ซึ่งมีประเด็นติดตาม ดังนี้
1. การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร” ผลความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และการประชาสัมพันธ์ ไปยังเครือข่ายผู้นำชุมชน และครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมในการเข้าร่วมกลุ่ม Facebook group “ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับพช.” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิธีการปลูกพืชผักสวนครัวให้ได้ผลผลิตที่ดี

2. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
– ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
– มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้
– มาตรการในการติดตามหนี้คงค้าง และมาตรการชั่วคราว: พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุน พัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

3. การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นย้ำให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับครัวเรือน ระดับกลุ่มอาชีพและระดับชุมชน

4. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563

5. การคัดเลือกนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม และการประชาสัมพันธ์จำหน่ายสินค้า OTOP ออนไลน์ โดยได้มีข้อแนะนำให้จังหวัดได้ทบทวนกระดานสินค้าในเว็บไซต์ OTOPTODAY.com ให้เป็นปัจจุบัน

6. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ การใช้งานโปรแกรม TPMAP

7. การติดตามการดำเนินงานกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

โดยผู้ตรวจราชการกรมได้ให้กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการทำงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ โดยให้ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแนวทางและห้วงระยะเวลาที่กำหนด และให้เกิดความคุ้มค่าของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ทั้งนี้ ยังได้ฝากความห่วงใยถึงข้าราชการบรรจุใหม่ในกลุ่มข้าราชการที่มีอายุราชการไม่ถึง 2 ปี โดยเน้นย้ำให้จังหวัดได้นำแนวทางการสอนแนะงานและการนำระบบพี่เลี้ยง(Coaching and Mentoring) เข้ามาปรับใช้โดยให้มีพี่เลี้ยงคอยแนะนำสอนงาน ให้น้องๆพัฒนากรบรรจุใหม่ มีความเข้าใจงานพัฒนาชุมชน ตามแบบอย่างของรุ่นพี่พัฒนากรที่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดี เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วยความเข้าใจ เป็นแรงบันดาลใจให้แก่น้องๆในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดไว้

               

(Visited 1 times, 1 visits today)