วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00– 15.00 น.
นางสาวศศิธร ผู้ตรวจราชการกรม ติดตามประเด็นตรวจราชการ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Session Call ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายชุติยันต์ วัจนะรัตน์ พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมการประชุม ซึ่งมีประเด็นติดตาม ดังนี้
1. การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร” และผลความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
2. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
– ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
– มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้
– มาตรการในการติดตามหนี้คงค้าง และมาตรการชั่วคราว: พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุน พัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3. การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
5. การคัดเลือกนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม และการประชาสัมพันธ์จำหน่ายสินค้า OTOP ออนไลน์
6. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่
7. การติดตามการดำเนินงานกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
โดยผู้ตรวจราชการกรมได้ให้กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการทำงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติราชการกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของกรมการพัฒนาชุมชนให้ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแนวทางและห้วงระยะเวลาที่ที่กำหนด และไม่ขัดต่อมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคตามมาตรการฯของจังหวัด
ทั้งนี้ ยังได้ฝากความห่วงใยถึงข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ในกลุ่มข้าราชการที่มีอายุราชการไม่ถึง 2 ปี โดยเน้นย้ำให้จังหวัดให้กำลังใจให้ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว และให้มีพี่เลี้ยงคอยแนะนำสอนงาน ให้น้องๆ มีความเข้าใจงานพัฒนาชุมชน ตามแบบอย่างของรุ่นพี่พัฒนากรที่เป็นเบ้าหลอมที่ดี เพื่อให้พัฒนากรรุ่นใหม่ สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วยความเข้าใจ และมีความสุข มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)