วันที่ 26 มีนาคม  2563 เวลา  14.00 น. นางปราณี  รัตนประยูร (หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม) เป็นประธานในการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการผู้ตรวจราชการกรม ในการนี้สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน มีข้าราชการผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกฯ จำนวน 2 คน ประกอบด้วยนายสมศักดิ์  สงนาค (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ) และนายอำนาจ  สุดสวาท (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ)

 

(Visited 1 times, 1 visits today)