วันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.
นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เขตตรวจราชการที่ 15) พร้อมด้วยนายเจริญ สีวาโย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชุมชนวัดศรีสุพรรณ ตำบลหายยา อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

ชุมชนวัดศรีสุพรรณแห่งนี้ เป็นชุมชนศิลปวัฒนธรรม ด้านหัตถกรรมเครื่องเงินย่านถนนวัวลาย หรือ เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวในชื่อ ”ถนนคนเดินวัวลาย”ที่จัดขึ้นทุกวันเสาร์ นอกจากนี้วัดศรีสุพรรณ ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดเชียงใหม่ มีอุโบสถเงินแห่งแรก ที่ใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี โดยการนำเอาอัตลักษณ์ของชุมชนด้านการทำหัตถกรรมเครื่องเงินมาประดับตกแต่ง เพื่อสืบสานและรักษาภูมิปัญญาไว้เป็นมรดกสืบทอดไปยังคนรุ่นหลัง
นอกจากนี้ชุมชนได้มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวัดศรีสุพรรณ เป็นศูนย์กลางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน มีการรวมกลุ่มกันในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับกิจกรรมที่เกิดจากการท่องเที่ยว เช่น การนวดแผนไทย การเรียนรู้วิธีการทำหัตถกรรมเครื่องเงิน เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวในระยะที่ผ่านมา จากพระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ และคณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวฯ และได้ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการชุมชนในการปรับปรุงและพัฒนา การนำเสนอสื่อ ข้อมูล เรื่องราว ประวัติความเป็นมา ของวัด ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อเป็นการบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายมากขึ้น

(Visited 1 times, 1 visits today)