วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.
นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เขตตรวจราชการที่ 15) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้

1. ติดตามการเตรียมความพร้อมพื้นที่สำหรับกิจกรรม”เอามื้อสามัคคี” ในพื้นที่จุดตัวอย่างของนายณรงค์ชัย ปาระโกน ณ บ้านสหกรณ์ดำริ หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำแพร่ ซึ่งมีขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 5 ไร่ โดยมีการแบ่งสัดส่วน ได้แก่ ที่พัก ฐานการเรียนรู้ สวนผสมผสาน แปลงข้าวไร่ แปลงข้าวโพด นาขั้นบันได แปลงผักหมุนเวียน เป็นต้น

2. ติดตามการเตรียมความพร้อมของครัวเรือนต้นแบบ หัวไว ใจสู้ ที่เข้าร่วมโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ของนายสุริยะ วงศ์คำ บ้านป่าลัน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโป่ง ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสนใจในการเกษตรแบบผสมผสานและได้รับแรงบันดาลใจจากการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จึงนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับครัวเรือนของตน และมีความมุ่งหวังที่จะสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อถ่ายทอด ให้ผู้สนใจอื่นๆ ในอนาคต

3. เยี่ยมชมฐานเรียนรู้การผลิตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ที่ใช้ในการเกษตรซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุนกาผลิตจากการใช้สารเคมี และเกษตรปลอดภัย ณ แม่จมฟาร์มสามสุข (สวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองปลอดสารพิษ)

ทั้งนี้ผู้ตรวจราชการกรม ได้ให้คำแนะนำ ในการนำกระบวนการ ขั้นตอนการทำงาน มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

(Visited 1 times, 1 visits today)