วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางปราณี  รัตนประยูร (หัวหน้าผู้ตรวจรารชการ กรมการพัฒนาชุมชน) นำทีมคณะผู้บริหารและข้าราชการ สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงาน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย เนื่องจากได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดที่สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันของรัฐบาล สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน จึงร่วมกันทำความสะอาด สำนักงาน ห้องประชุม ตลอดจนพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ เพื่อป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยเน้นย้ำให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

(Visited 1 times, 1 visits today)