วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.
นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พร้อมด้วยนางอาภัสรา ธงพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลำพูน และนางสโนไวท์ สุขทวีสถิตย์กุล หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้ประกอบการชุมชน (Champ) และทดสอบโปรแกรม ตามกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ บ้านพระบาทห้วยต้ม หมู่ที่ 8 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
โดยในการดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วย
1.การวิเคราะห์ศักยภาพการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว
2.การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการค้นหาผู้ประกอบการชุมชน (Champ) และการจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการชุมชน
3.การจัดทำทะเบียนผู้ประกอบการชุมชน
4.ทบทวนแผนการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวและออกแบบวางแผนการจัดกิจกรรมทดสอบโปรแกรม

ทั้งนี้ผู้ตรวจราชการกรม ได้พบปะ พูดคุย และให้ข้อเสนอแนะ ในการเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมการสร้างคุณค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายร่วมกันค้นหาแนวทางในการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนในลำดับต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)