วันที 18 มี.ค. 63 เวลา 08.30 - 16.30 น. นางบุญทิวา  วรรณประเวศ (ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน) พร้อมด้วยนายสมาน  พั่วโพธิ์ (พัฒนาการจังหวัดระนอง) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอเมืองระนอง โดยเยี่ยมชมและรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเกาะพยาม ม.1 ต.เกาะพยาม โดยนายอดิศิกดิ์  ขาวผ่อง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนเกาะพยาม แกนนำชุมชนท่องเที่ยวฯ ได้ให้ข้อมูลและนำเยี่ยมชมกิจกรรม ดังนี้

1.ธนาคารปูม้า
2.อ่าวเขาควาย
3.การแปรรูปเมล็ดกาหยู (มะม่วงหิมพานต์) ซึ่งเป็นพืชที่ปลูกมายาวนานคู่กับอายุของชุมชน และเป็นกาหยูคุณภาพดี
4.การบริหารจัดการที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งมีผู้ประกอบการกว่า 100 ราย
5.สินค้าชุมชน ของฝาก ของที่ระลึก
6.อาหารเด่นพื้นถิ่น

ในการนี้ผู้ตรวจราชการกรมฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ และให้กำลังใจแกนนำชุมชนท่องเที่ยว ซึ่งจากเหตุการณ์การแพร่ระบาทของ COVID-19 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในชุมชนลดลง ทำให้รายได้ของคนในชุมชนลดลง ซึ่งชุมชนจะต้องมีการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนในชุมชน โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อให้คนในชุมชนพึ่งตนเองได้ด้วยทรัพยากรที่มีในชุมชนชน และชุมชนจะต้องรักษาสุขภาพและมีการปัองกันตนเองและนักท่องเที่ยวจากวิกฤตดังกล่าว จากการสังเกตการจัดอาหารมื้อเที่ยง ทีมแกนนำชุมชนท่องเที่ยวได้สร้างการรับรู้และร่วมกันรณรงค์จัดอาหารแบบสำรับรายคน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)