🔍 สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชมนณัฐ รอดบุญธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนมีนาคม 2563


📆วันที่ 19 มีนาคม 2563
 09.00 น.
☺️นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประชุมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะตามประเด็นตรวจราชการประจำเดือนมีนาคม แก่ทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
📣ทั้งนี้ได้เน้นย้ำการดำเนินงานตามประเด็น ‼️ ดังนี้
▪️การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ให้จังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0409.7/ ว 83 อาทิเช่น
– เรื่องการประชุมสร้างความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการฯ แต่ละชุด เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนงานไปในทิศทางเดียวกัน
– การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและกำหนดแนวทาง/เป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด และเครือข่ายอาหารปลอดภัยด้วยกลไกลประชารัฐ สอดคล้องกันกับกิจกรรมของยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
– ควรมีเครื่องมือติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อประเมินผลการดำเนินเป็นรายไตรมาส เป็นต้น
▪️กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดควรดำเนินการ
– กำหนดแนวทางการลดหนี้ เน้นการติดตามหนี้อย่างต่อเนื่อง มีการพูดคุยติดต่อกัน หรือลงพื้นที่ติดตามงานโครงการที่มีการอนุมัติ/ลูกหนี้ที่มีปัญหา รับฟังปัญหา ให้คำแนะนำ และกำลังใจลูกหนี้อยู่เป็นประจำ
– การลดดอกเบี้ยเงินกู้และเบี้ยปรับของผู้กู้ยืมเงินที่ผิดนัดชำระ ให้จังหวัดเน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทุกระดับ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ เพื่อสื่อสารชี้แจ้งรายละเอียดให้สมาชิกผู้กู้เงินเข้าใจอย่างถูกต้อง
– การประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสมาชิกสมัครสมาชิกกองทุนฯ เพื่อขอรับเงินสนับสนุน ควรนำสื่อออนไลน์ เช่น QR Code, Google Form ฯลฯ มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรจากกรมในแต่ละปี
▪️การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้จังหวัดเตรียมความพร้อมของพื้นที่ โดยเฉพาะ คน พื้นที่ดำเนินงาน ฯลฯ สำหรับการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำชับเจ้าหน้าที่สร้างความรู้ความเข้าใจกับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับประสานภาคีเครือข่าย (อปท.) ร่วมสนับสนุน ตรวจเยี่ยม ติดตาม ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาฯ งานในแต่ละระดับครัวเรือน กลุ่ม และเครือข่าย
▪️การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 ขอให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอดำเนินการทบทวนแผนปฏิบัติราชการตามแนวทางที่กรมฯ อนุมัติ ร่วมกัน รวมถึงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ถูกต้อง และคำนึงถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ชุมชนเป็นสำคัญ เพื่อเตรียมการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในไตรมาส 3-4 ที่กรมจะอนุมัติต่อไป
👍 ซึ่งในการลงพื้นที่ตรวจราชการฯ ครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับ และร่วมมือในการรับตรวจราชการฯ จากนางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมอบหมายให้นายชำนาญ สมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ/ พัฒนากร และนักวิชาการ สพจ.ร้อยเอ็ด ร่วมสนับสนุนข้อมูลต่างๆ เป็นอย่างดี.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)