วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยคณะ โดยมีนายวิศัลย์ อินทามระ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลพบุรี และทีมงานร่วมศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ งานถังขยะเปียกลดโลกร้อน งานสวัสดิการเพื่อนช่วยเพื่อน งานธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงงานด้านสิ่งแวดล้อม กับ งานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งใช้หลักพลัง”บวร” เป็นการทำงานด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง โดยไม่พึ่งพางบประมาณของทางราชการ ในการนี้ นายก อบต.โก่งธนู รองนายก อบต.โก่งธนู ปลัด อบต.โก่งธนู ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปข้อมูลและผลงาน


(Visited 1 times, 1 visits today)