วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโคก หนองนา โมเดล จังหวัดสระบุรี โดยนายวรงค์ แสงเมือง พัฒนาการจังหวัด นำทีมงานให้การต้อนรับ และร่วมศึกษาดูงานในพื้นที่ จำนวน 4 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 วัดหนองพลับ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ศึกษาดูงาน “ดิน น้ำ ป่า” บนพื้นที่ 35 ไร่
จุดที่ 2 “ระยะเริ่มต้น” พื้นที่ 8 ไร่ บ้านหมอแหม่ม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหัวโพ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
จุดที่ 3 “ระดับครัวเรือน” พื้นที่ 5 ไร่ บ้านอาร์ต-แหม่ม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี
จุดที่ 4 ศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์ เพื่อสรุปการทำโคก หนอง นา โมเดล
โดยการศึกษา ดูงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณบุญล้อม เต้าแก้ว เป็นวิทยากร ให้ความรู้ ความเข้าใจ ถึงวิธีการออกแบบหนอง การออกแบบคลองไส้ไก่ การปรับปรุงคุณภาพดิน การปรับปรุงคุณภาพน้ำ และประโยชน์ของโครงการ โคก หนอง นา สามารถเผยแพร่แนวคิด แนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ โคก หนอง นา

(Visited 1 times, 1 visits today)