นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ณ บ้านโพนฮาด ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด


📆วันที่ 18 มีนาคม 2563
 เวลา 14.00 น.
☺️นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ลงพื้นที่สนับสนุนและติดตามงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ณ บ้านโพนฮาด หมู่ 12 ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
———-
1) รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน ดังนี้
▪️ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรวิสัย
▪️ผลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโพนฮาด แบบครบวงจร ทั้งเรื่อง 1) กิจกรรม “จับแมลงเล่นไฟ ลอดมุงปลูกผัก ยามเย็นปักพัดยศ วิถีชีวิตบ้านโพนฮาด” 2) ผลิตภัณฑ์ชุมชนข้าวหอมมะลิ แปรรูปเป็นแป้งทำขนมต่างๆ เช่น ขนมดอกจอก โดนัท เค้กกล้วยหอม ฯลฯ และ 3) ที่พักโฮมสเตย์ที่ได้การรับรองมาตรฐาน เป็นต้น
▪️ผลการดำเนินงานการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 13 ตัวชี้วัด
▪️การขับเคลื่อนหมู่บ้าน และชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
———-
2) เยี่ยมชมสถานที่แปลงปลูกผักของชุมชน ฐานการเรียนรู้จุดต่างๆ (การทำปุ๋ยหมัก/น้ำหมัก, การแปรรูปแป้งจากข้างหอมมะลิ, การเลี้ยงหมูหลุม, การจับแมลงเล่นไฟ ฯลฯ) การสาธิตทำอาชีพเสริมของกลุ่มอาชีพ (ทำขนมโดนัท, ดอกจอก, น้ำสมุนไพร, การปักพัตยศ ฯลฯ ) ซึ่งเกิดจากพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดสรรที่ดินสาธารณะให้ทุกครัวเรือนสามารถใช้ประโยชน์ปลูกผัก พอกิน พอใช้ แบ่งปัน เหลือจึงขาย และรวมกลุ่มสร้างเครือข่าย จนปัจจุบันทำให้ชาวบ้านโพนฮาดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีอาชีพสร้างรายได้ตลอดทั้งปี
♥️ พร้อมให้กำลังใจผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ และชาวบ้านโพนฮาด ที่ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาหมู่บ้าน มีความสามัคคี ให้การสนับสนุนและความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชนเสมอมา
———-
😊 ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับ อำนวยความสะดวก และร่วมมือในการรับตรวจราชการฯ จากนางนวลจันทร์ ศรีมงคล รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมอบหมายให้นายชำนาญ สมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชม และนายทวีสันต์ สุขเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอเกษตรวิสัย และทีมงานนักวิชาการพัฒนาชุมชน สพจ.ร้อยเอ็ด/สพอ.เกษตรวิสัย ผู้นำชุมชน คณะกรรมการบริหารฯ ผู้แทนกลุ่มอาชีพ ตลอดจนชาวบ้านโพนฮาดเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาส นี้.

(Visited 1 times, 1 visits today)