สตร. พช. ตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ติดตามงานตามประเด็นตรวจราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด


📆วันที่ 18 มีนาคม 2563
 09.30 น.
☺️ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายวัชรินทร์ สุตลาวดี ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง นางสาวสุธีร์ ญาณชโลทร ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน นายมนต์ชัย มโนสมุทร ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนได้ประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการตามประเด็นตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมีนาคม 2563 พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
📣 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และนายอำเภอทุกอำเภอ ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลในการประชุมครั้งนี้ โดยมีผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจ อาทิเช่น
▪️การก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
▪️การสร้างการรับสู่ชุมชน
▪️การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย (การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ฝุ่นละออง PM2.5 ฯลฯ)
▪️ผลความคืบหน้าการจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ และการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์
▪️การดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ 2563 ตามโครงการการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมใจส่งสุขปีใหม่ ปี 2563 จัดระเบียบสายสื่อสารทั่วไป
▪️การเตรียมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : Covid – 19)
▪️การบริหารจัดการน้ำเสีย
🔊สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการเตรียมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : Covid – 19) บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสนับสนุน ครู ก สอนการเย็บหน้ากากผ้า และประสานผู้ผลิตและผู้ประกอบผ้าฝ้ายในพื้นที่ เพื่อเร่งผลิตและจำหน่ายผ้าสำหรับการผลิตหน้ากากผ้าได้อย่างเพียงพอตามจำนวนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด.

(Visited 1 times, 1 visits today)