นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชน พื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ และอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์


🔍สตร. : ตรวจราชการแบบบูรณาการ
📆วันที่ 17 มีนาคม 2563
☺️นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้
 10.00 น. เยี่ยมชมวัดพุทธนิมิต (ภู่คาว) พระไสยาสน์ วัดพัฒนาตัวอย่าง ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สักการะพระนอน (พระพุทธรูป ไสยาสน์ตะแคงซ้าย) และพระมหาธาตุเจดีย์สร้างจากหินทรายเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากประเทศเนปาล ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนของอำเภอสหัสขันธ์ได้
 13.30 น. ติดตามการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโพน (หมู่ 1, 2, 3, 4 และ 5) ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่น ทั้งภาษา (ภาษาผู้ไทย), การแต่งกาย (ผ้าไหมแพรวา), ศิลปะการฟ้อนรำ (ฟ้อนละคร/ ฟ้อนผู้ไทย) และประเพณีบุญบั้งไฟ ผ้าไหมแพรวา
♥️โดยมีกระบวนการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว 5 เสน่ห์ คือ
– ผู้คนมีรอยยิ้ม ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยใจบริการ
– หมู่บ้านมีเรื่องเล่า เป็นตำนานเล่าขาน สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น
– กิจกรรมท่องเที่ยวเป็นที่น่าสนใจ น่าชื่นชม
– มีอาหารพื้นถิ่น สูตรเด็ด รสชาตอร่อยเป็นอัตตลักษณ์
– ชุมชนน่าอยู่ ผู้คนมีจิตใจโอบอ้อมอารี และน้ำใจ ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
🏠 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านโพน มีความโดดเด่นด้วยทุนชุมชนภูมิปัญญาประเพณีวัฒนธรรม และศักยภาพของผู้นำชุมชน ชาวบ้านที่มีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความยินดีต้อนรับและให้บริการนักท่องเที่ยวมาเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนผู้ไทย ตลอดจนหน่วยงานท้องที่ และท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนและร่วมมือพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
🏠 นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สร้างชื่อเสียงให้กับบ้านโพนให้เป็นที่รู้จัก คือ ผ้าไหมแพรวา ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจแก่หมู่บ้านเป็นอย่างมาก ปัจจุบันได้มีการสืบสานวัฒนธรรมการทอผ้าไหมแพรวาสู่รุ่นลูกหลาน ตาม “โครงการสร้างทายาทหม่อนไหม” ของโรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาและประเพณีวัฒนธรรม
👍 ซึ่งในการลงพื้นที่ตรวจราชการฯ ครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับ และร่วมมือในการรับตรวจราชการฯ จากนายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอสหัสขันธ์ พัฒนาการอำเภอคำม่วง เจ้าหน้าที่ สพจ.กาฬสินธุ์ สพอ.สหัสขันธ์ สพอ.คำม่วงทุกคน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการบริหารชุมชนท่องเที่ยวฯ ชาวบ้านโพน เป็นอย่างดี.

(Visited 1 times, 1 visits today)