วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 และการขับเคลื่อนงานเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์งานที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี


จากนั้น เวลา 14.00 น. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมรับมอบประกาศนียบัตรด้านการนวดแผนโบราณ โดยมีพัฒนาการอำเภอเป็นตัวแทนรับมอบ ณ หอประชุมสวนริมเขา จังหวัดสระบุรี


(Visited 1 times, 1 visits today)