🔍 สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชมนณัฐ รอดบุญธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนมีนาคม 2563


🔍สตร. : ตรวจราชการแบบบูรณาการ
📆วันที่ 16 มีนาคม 2563
☺️นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้
 11.00 น. ประชุมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะตามประเด็นตรวจราชการประจำเดือนมีนาคม 2563 แก่ทีมงานพัฒนาชุมชน พจ./ หัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่าย/ พัฒนาการอำเภอ/ นักวิชาการ ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้
▪️การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
▪️กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
▪️การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
▪️การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563
📣ทั้งนี้ได้เน้นย้ำการดำเนินงานตามประเด็น ดังนี้
1. ให้จังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0409.7/ ว 83 อาทิเช่น
– เรื่องการประชุมสร้างความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการฯ แต่ละชุด เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนงานไปในทิศทางเดียวกัน
– การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและกำหนดแนวทาง/เป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด และเครือข่ายอาหารปลอดภัยด้วยกลไกลประชารัฐ สอดคล้องกันกับกิจกรรมของยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
– ควรมีเครื่องมือติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อประเมินผลการดำเนินเป็นรายไตรมาส เป็นต้น
2. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดควรดำเนินการ
– กำหนดแนวทางการลดหนี้ เน้นการติดตามหนี้อย่างต่อเนื่อง มีการพูดคุยติดต่อกัน หรือลงพื้นที่ติดตามงานโครงการที่มีการอนุมัติ/ลูกหนี้ที่มีปัญหา รับฟังปัญหา ให้คำแนะนำ และกำลังใจลูกหนี้อยู่เป็นประจำ
– การลดดอกเบี้ยเงินกู้และเบี้ยปรับของผู้กู้ยืมเงินที่ผิดนัดชำระ ให้จังหวัดเน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทุกระดับ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ เพื่อสื่อสารชี้แจ้งรายละเอียดให้สมาชิกผู้กู้เงินเข้าใจอย่างถูกต้อง
– การประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสมาชิกสมัครสมาชิกกองทุนฯ เพื่อขอรับเงินสนับสนุน ควรนำสื่อออนไลน์ เช่น QR Code, Google Form ฯลฯ มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรจากกรมในแต่ละปี
3. การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้จังหวัดเตรียมความพร้อมของพื้นที่ โดยเฉพาะ คน พื้นที่ดำเนินงาน ฯลฯ สำหรับการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำชับเจ้าหน้าที่สร้างความรู้ความเข้าใจกับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับประสานภาคีเครือข่าย (อปท.) ร่วมสนับสนุน ตรวจเยี่ยม ติดตาม ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาฯ งานในแต่ละระดับครัวเรือน กลุ่ม และเครือข่าย
4. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 ขอให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอดำเนินการทบทวนแผนปฏิบัติราชการตามแนวทางที่กรมฯ อนุมัติ ร่วมกัน รวมถึงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ถูกต้อง และคำนึงถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ชุมชนเป็นสำคัญ เพื่อเตรียมการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในไตรมาส 3-4 ที่กรมจะอนุมัติต่อไป
👍 ซึ่งในการลงพื้นที่ตรวจราชการฯ ครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับ และร่วมมือในการรับตรวจราชการฯ จากนายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ/ พัฒนากร และนักวิชาการ สพจ.กาฬสินธุ์/ เป็นอย่างดี.

(Visited 1 times, 1 visits today)