วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมมอบวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยมีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายโชยชัย แก้วป่อง นายจารุรัตน์ คุนัตถานนท์ กรรมการและรองเลขานุการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมทั้งนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง นายจำเริญ แหวนเพชรผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน โดยการมอบวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว เป็นข้อมูลจาก จปฐ.ปี 2561 เป็นครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยไม่ถึง 38,000 บาท/ปี และพร้อมที่จะประกอบอาชีพ จำนวน 19 ครัวเรือน ณ อาคารสำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
จากนั้น เวลา 13.00 น. ลงพื้นที่ศึกษา ดูงาน โครงการสืบสานศาสตร์พระราชา รูปแบบโคก หนอง นา ร่วมกับผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ณ ฟาร์มเกษตรสุขทวี บ้านโคบึง หมู่ที่ 4 ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง


(Visited 1 times, 1 visits today)