วันที่ 10 มกราคม 2563
เวลา 14:00 น. นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก 🏡 ณ บ้านทุ่งสาลี หมู่ที่ 3 ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปจากผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนหัวหน้าคุ้มบ้านตลอดจนผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆที่ได้มีบทบาทในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหมู่บ้านให้บรรลุผล
ในโอกาสนี้ผู้ตรวจราชการกรมได้เข้าพบปะเยี่ยมเยียนตัวแทนครัวเรือนที่ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน ที่สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่คนในชุมชนได้ ดังนี้
🛢🛢
1) ครัวเรือนที่สามารถบริหารจัดการคัดแยกขยะ ได้อบ่างดีตลอดจนการนำขยะเปียกทำเป็นปุ๋ยหมักแล้วนำกลับมาใช้กับพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ที่อยู่ภายในบ้าน
📘📘
2)ครัวเรือนที่มีความโดดเด่นและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบันทึกบัญชีครัวเรือนจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี สามารถให้ความรู้แก่ครัวเรือนอื่นๆในหมู่บ้านสามารถปฏิบัติตามได้
🏞🏞
3) ครัวเรือนที่สามารถบริหารจัดการพื้นที่ภายในบริเวณบ้านสำหรับการปลูกพืชผลทางการเกษตรให้มีความหลากหลายสามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนได้

ขอขอบคุณทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ที่ได้อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยค่ะ

(Visited 1 times, 1 visits today)