พช. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ 🐘 (รอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก) จังหวัดชลบุรี


📅วันที่ 8 มกราคม 2563
😊 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1, นายบรรเทา ดวงนภา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี, นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา, นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดระยอง, นายสมบูรณ์ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี, นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว, นายรังสรรค์ หังสนาวิน ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารการจัดการชุมชน สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ (รอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก) ณ บ้านอ่างผักหนาม หมู่ที่ 6 ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
🐘 นอกจากนี้ยังมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น ตลอดจนผู้นำชุมชน เครือข่ายกลุ่มอาชีพ ราษฎรภายในพื้นที่ร่วมรับเสด็จและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
🐘 ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชน นำโดยนายบรรเทา ดวงนภา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ได้รับมอบหมายให้
1) จัดนิทรรศการและบรรยายสรุปผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน มีกองทุนต่างๆ ของหมู่บ้านอ่างผักหนาม จำนวน 20 กองทุน มีเงินทุนรวมทั้งสิ้น 21,129,619.56 บาท💰💰💰
ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของคนในหมู่บ้าน โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่ม/กองทุนต่างๆ ให้สมาชิกออมเงิน 💵 เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนช่วยเหลือสมาชิกสำหรับกู้ยืมเงิน สำหรับใช้ประกอบอาชีพ🌾🐓/ค่าใช้จ่ายยามฉุกเฉินของชาวบ้าน/จัดสวัสดิการต่างๆ 💻📚ช่วยเหลือสมาชิก เป็นต้น
2) จัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเขาใหญ่ ม.4 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี/หมู่บ้านคชานุรักษ์บ้านเขาใหญ่ อาทิเช่น  ซอลพริก 🍌 กล้วยเขย่า  มะนาวม่วงชื่น น้ำสำรอง 🍍สัปประรดกวน ฯลฯ และผลผลิตทางการเกษตร (ขิง ข่าเหลือง ตะไคร้หอม)
🐘 สำหรับกิจกรรม/โครงการที่จะดำเนินต่อไปในพื้นที่ คือ การขอรับงบประมาณสนับสนุนเครื่องมือ/เครื่องอบแห้งเพื่อแปรรูปสมุนไพร (ขิง ข่าเหลือง ตะไคร้หอม) เป็นเครื่องเทศใช้ในการปรุงอาหาร จากกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อมาสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชน และหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมทั้งการพัฒนาสินค้า การขอมาตรฐานต่างๆ ตามลำดับต่อไป.

(Visited 1 times, 1 visits today)