พช. ประชุมหารือเพื่อการพัฒนาชุมชน “หมู่บ้านคชานุรักษ์” รอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก 🐘🐘


📅 วันที่ 7 มกราคม 2563
😊 นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2, นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1, นายรังสรรค์ หังสนาวิน ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารการจัดการชุมชน สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน และพัฒนาการจังหวัด 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยมี ดร. รอยบุญ รัศมีเทศ รอง ผอ.สสนก. และทีมงาน ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อน “หมู่บ้านคชานุรักษ์” และทีมงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
 โดยสรุปแนวทางการหารือ ดังนี้
▪️ รวบรวมข้อมูลหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ (ระดับจังหวัด ทั้ง 5 จังหวัด)
1. การเฝ้าระวัง ป้องกัน เตือนภัย

  • การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย (เตรียมความพร้อมล่วงหน้า) สรุปการเตรียมการที่ชุมชนเคยปฏิบัติ, การประสานงานกับเครือข่าย ช่องทางสื่อสาร ระบบแจ้งเตือนไปสู่ชุมชน
  • การป้องกัน (ก่อนเกิดเหตุ) สรุปวิธีปฏิบัติและเครื่องมือที่ใช้
  • การเตือนภัย (ขณะเผชิญเหตุ) สรุปกระบวนการเตือนภัย
  • การรวบรวมบันทึกเหตุการณ์ เพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงแนวทางป้องกันให้เหมาะสมต่อไป

2. การรวบรวมเส้นทางเคลื่อนตัวและพักอาศัยของช้างป่าเพื่อจัดทำแผนที่
2. สำรวจทัศนคติของชุมชนที่มีต่อช้าง : กรรมการชุมชนหมู่บ้านคชานุรักษ์และเครือข่ายคชานุรักษ์ ประมาณ 20 คน
3. พฤติกรรมคนต่อช้าง : ลักษณะการแสดงออกของช้าง, พฤติกรรมคนข้อควร/ไม่ควรปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
4. การพัฒนาอาชีพ : สรุปข้อมูลอาชีพที่ทำอยู่ปัจจุบันของหมู่บ้านฯ ที่ไม่ได้รับผลกระทบ, แนวคิดการพัฒนาอาชีพ ทั้งตามแผนที่กำหนดไว้ และข้อเสนอแนวคิดใหม่ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่
5. รวบรวมแบบอย่างจากพื้นที่ที่ประสบควาทสำเร็จในการบริหารจัดการคนอยู่รวมกับช้างอย่างสมดุล

▪️ แนวทางการดำเนินงานต่อไป
1. 5 จังหวัด จัดทำข้อมูลตามข้อ 1-5 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 มกราคม 2563
2. กรมการพัฒนาชุมชนนำข้อมูลรวบรวมมาพิจารณากำหนดกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563
3. จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมร่วมกันภายในเดือนมีนาคม 2563 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา
4. เมื่อได้ผลสรุปจากการประชุมแล้ว จะดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่และการ์ตูนต่อไป
▪️ การดำเนินงานกองทุนคชานุรักษ์
▪️ กลไกขับเคลื่อนการดำเนินงาน

     🐘 สำหรับการเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ (รอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก) พื้นที่หมู่บ้านคชานุรักษ์ ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรีนั้น โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอรับผิดชอบ จุดที่ 5 นำเสนอบรรยายสรุปผลและจัดนิทรรศการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านอ่างผักหนาม
     🐘 ส่วนในพื้นที่บ้าน (หมู่บ้านคชานุรักษ์) และบ้าน (หมู่บ้านขยายผล) ของพื้นที่จังหวัดชลบุรี แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านฯ ดังนี้
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ควาาเข้าใจการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้าง และจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิต
2. การพัฒนาและสาธิตอาชีพตามแผนพัฒนาวิถีชีวิต และจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
3. ประเมินผลและพัฒนา เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน.

(Visited 1 times, 1 visits today)