นายไพบูลย์ บูรณสันติผู้ตรวจราชการกรมการการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมเวที่การอบรมหลักสูตร “Development of Model SEP and S-M-A-R-T Leaders” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการ The OGOP Model II Projectซึ่งลงพื้นที่ในการเรียนรู้ ในตำบลบ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน โดยมี น.ส. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กล่าวแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการอบรม โดยมีนางชรินทร์ทิพย์ ยศธแสนย์ ผอ.ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ นายณรัฐ วิชญนันท์ หัวหน้าคณะทำงานเผยแพร่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

(Visited 1 times, 1 visits today)