พช. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ (รอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก) ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาใน จังหวัดฉะเชิงเทรา


📅 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
😊 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1, นางวรรณา ลิ้มพานิชย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ และนายรังสรรค์ หังสนาวิน ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารการจัดการชุมชน สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ (รอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก) ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาใน จังหวัดฉะเชิงเทรา บ้านคลองมะหาด หมู่ที่ 14 (หมู่บ้านคชานุรักษ์) และบ้านเนินน้อย หมู่ที่ 20 (หมู่บ้านขยายผล) ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียง จังหวัดฉะเชิงเทรา
🐘 นอกจากนี้ยังมีนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น ตลอดจนผู้นำชุมชน เครือข่ายกลุ่มอาชีพ ราษฎรภายในพื้นที่ร่วมรับเสด็จและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
🐘ในการนี้ กรมหม่อนไหม และสำนักงานพัฒนาชุมชน นำโดยนางฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะเกียบ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนอาชีพให้เหมาะสมกับบริบททางสังคม และจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน/ผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิเช่น กลุ่มแปรรูปผ้าขาวม้า กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มปลูกผักเกษตรอินทรีย์ กลุ่มเลี้ยงไก่สามสายพันธุ์ และกลุ่มหัตถกรรมจักสาน กลุ่มทอผ้า (ผ้าฝ้าย, ผ้าไหม) และกลุ่มแปรรูปอาหารพื้นเมือง เป็นต้น
🐘 สำหรับกิจกรรมที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการในพื้นที่บ้านคลองมะหาด หมู่ที่ 14 (หมู่บ้านคชานุรักษ์) และบ้านเนินน้อย หมู่ที่ 20 (หมู่บ้านขยายผล) ดังนี้
1. การปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนเพื่อให้อยู่ร่วมกันกับช้างอย่างผาสุก ผ่านการประชุมให้ความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิด รับฟังปัญหา และหาแนวทางอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างอย่างผาสุก
2. การส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนอาชีพให้เหมาะสมกับบริบทชุมชน และเป็นความต้องการของชุมชน โดยการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์, แหล่งเงินทุนกู้ยืม, ช่องทางการตลาด และส่งเสริมให้ความรู้การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ เป็นต้น
3. ประชุมเตรียมความพร้อมชุมชนเพื่อจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านคชานุรักษ์บ้านคลองมะหาด ซึ่งเป็นการระดมเงินจากประชาชน/ผู้มีจิตศรัธทา/กองทุนต่างๆ เพื่อเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในหมู่บ้าน
📣📣โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนตามโครงการฯ ในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย ดังนี้
▪️บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ การช่วยเหลือ และเยียวยาผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า 🐘 ในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย
▪️การประชุม 2 ระดับ ได้แก่
1) ถอดบทเรียนเกี่ยวกับปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา/สถานการณ์ที่หมู่บ้านเป้าหมายดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นำชุมชน/ชาวบ้านในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย
2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักวิชาการจากโครงการฯ หรือองค์กรต่างๆ ซึ่งนำข้อมูลที่ได้จากการถอดบทเรียนในขั้นตอนที่ 1 มาทบทวนเพิ่มเติมและจัดทำสรุปข้อมูลเชิงวิชาการ เพื่อจัดทำเป็นสื่อการ์ตูนอนิเมชั่นเผยแพร่แนวทางจัดการปัญหาและการอยู่ร่วมกับช้าง 🐘
▪️จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือปัญหาช้างป่าในหมู่บ้านเป้าหมาย ดำเนินการในลักษณะกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีวัตถุประสงค์ของกองทุนชัดเจน คือ ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบ/หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า 🐘 เป็นต้น.

(Visited 1 times, 1 visits today)