ผต.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านนาเวียง ม.11 ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร


🔎 สตร. : ตรวจราชการแบบบูรณาการ 📝
📅 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.
😊 นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ บ้านนาเวียง ม.11 ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ตามตัวชี้วัด 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด อาทิเช่น
▪️การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้เพื่อลดรายจ่าย, การทำบัญชีครัวเรือน, การออมเงิน 💰
▪️การบริหารจัดการขยะคัดแยกขยะ ลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติก โฟม เป็นภาชนะใส่อาหาร เป็นต้น
▪️การดูแลรักษาสุขภาพ ออกกำลังกายของคนในชุมชน, การดูแลผู้สูงอายุ
▪️การทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้านต่างๆ
▪️ฯลฯ
🌳 นอกจากนี้ควรดูแลต้นร่วงผึ้งให้เจริญเติบโตงอกงาม และบริเวณโดยรอบให้สะอาด สวยงาม
📝 โดยการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจริงจัง เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ลงระดับครัวเรือน/หมู่บ้าน อย่างเป็นรูปธรรมทุกครัวเรือน
🏡 สำหรับบ้านนาเวียง ม.11 เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก ประมาณ103 ครัวเรือน ชาวบ้านทั้งหมดประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา 🌾 และปลูกถั่วลิสง  (พันธุ์นานเก้า) เป็นอาชีพเสริมตลอดปี
📋 โดยได้รับการประเมินเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ระดับ “มั่งมี ศรีสุข” ที่ทุกครัวเรือนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และมีการรวมกลุ่มแปรรูป คือ “วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านนาเวียงแปรรูปสินค้าเกษตร” แปรรูปถั่วดินเวียงทอง  สินค้าโอทอป 4 ดาว อาทิเช่น ถั่วคั่วทราย ถั่วตัด ถั่วทอดสมุนไพร ถั่วทอดเกลือ ถั่วแก้ว เป็นต้น เป็นสินค้าชุมชนและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
👍 ซึ่งในการลงพื้นที่ตรวจฯ ครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับและร่วมมือในการรับตรวจฯ จากนายสมบัติ จงจินากุล รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยโสธร นางสาววันทนี เตชะคุณารักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ นายสมศักดิ์ ไกรเดช พัฒนาการอำเภอคำเขื่อนแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สพจ.ยโสธร/ สพอ.คำเขื่อนแก้ว ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรแกนนำ และประชาชนบ้านนาเวียงเป็นอย่างดี.

(Visited 1 times, 1 visits today)