สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ตรวจราชการประจำเดือนพฤศจิกายน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จังหวัดยโสธร


🔎 สตร. : ตรวจราชการแบบบูรณาการ 📝
📅 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น.
😊 นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดยโสธร 🐸🌾🍉
🔊ประชุมรับฟังบรรยายสรุป และให้ข้อเสนอแนะตามประเด็นตรวจราชการประจำเดือนพศฤจิกายน แก่ทีมงานพัฒนาชุมชน พจ./ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/ นักวิชาการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ดังนี้
▪️ผลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
▪️การจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2563
▪️ผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐ
▪️การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการกิจกรรม และการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1-2
📝 ทั้งนี้ได้เน้นย้ำประเด็นการดำเนินงาน อาทิเช่น
1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือน โดนใช้เกณฑ์ 6 ด้าน 12 ตัวชี้วัดให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน และขยายผลในระดับหมู่บ้าน ตำบล ต่อไป
2. การดำเนินกิจกรรมตำบลเข้มแข็ง
3. การรณรงค์ให้ข้าราชการในสังกัดแต่งกายชุดข้าราชการวันจันทร์ และสวมใส่ผ้าไทยทุกวัน และการทำ MOU ระหว่างหน่วยงาน เพื่ออนุรักษ์ผ้าไทยและกระจายรายได้สู่ชุมชน
4. การเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนโยบายตามข้อสั่งการของท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นต้น
5. การดำเนินงานตลาดประชารัฐ มีทั้งหมด 7 ประเภท แต่ละประเภทมีจุดแข็งและกลุ่มลูกค้าแตกต่างกัน ซึ่งตลาดคนไทยยิ้มได้ ให้เอาผลิตภัณฑ์ในชุมชนมาจำหน่าย นอกเหนือจากสินค้า/ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อให้ชาวบ้านหรือชุมชนมีสถานที่จำหน่ายสินค้าเกิดรายได้แก่ครัวเรือน/ชุมชนต่อไป
6. การดำเนินกิจกรรม OTOP Mobile ขอให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยให้จัดแสดงและจำหน่ายตามสถานที่ท่องเที่ยว หรืองานเทศกาล เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายสินค้าและบริการให้ชุมชน ก่อให้เกิดรายได้แก่กลุ่ม/ชุมชน.

(Visited 1 times, 1 visits today)