สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ตรวจราชการประจำเดือนพฤศจิกายน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จังหวัดอุบลราชธานี


🔎 สตร. : ตรวจราชการแบบบูรณาการ 📝
📅 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น.
😊 นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดอุบลราชธานี 🌾🌾🌾 ประชุมรับฟังบรรยายสรุป และให้ข้อเสนอแนะตามประเด็นตรวจราชการประจำเดือนพศฤจิกายน แก่ทีมงานพัฒนาชุมชน พจ./ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/ นักวิชาการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้
▪️ผลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
▪️การจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2563
▪️ผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐ
▪️การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการกิจกรรม และการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1-2
 ทั้งนี้ได้เน้นย้ำประเด็นการดำเนินงาน อาทิเช่น
1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือน โดนใช้เกณฑ์ 6 ด้าน 12 ตัวชี้วัดให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน และขยายผลในระดับหมู่บ้าน ตำบล ต่อไป
2. การดำเนินกิจกรรมตำบลเข้มแข็ง
3. การรณรงค์ให้ข้าราชการในสังกัดแต่งกายชุดข้าราชการวันจันทร์ และสวมใส่ผ้าไทยทุกวัน และการทำ MOU ระหว่างหน่วยงาน เพื่ออนุรักษ์ผ้าไทยและกระจายรายได้สู่ชุมชน
4. การเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนโยบายตามข้อสั่งการของท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นต้น.
👍 ซึ่งในการลงพื้นที่ตรวจฯ ครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับและร่วมมือในการรับตรวจฯ จาก นางทรงลักษณ์ วรภัย พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ นักวิชาการ สพจ.อุบลราชธานี เป็นอย่างดี.

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)