ผต.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านจานไหล ม.4 ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี


🔎 สตร. : ตรวจราชการแบบบูรณาการ
📅 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น.
😊 นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านจานไหล ม.4 ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ตามตัวชี้วัด 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด อาทิเช่น
▪️การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้เพื่อลดรายจ่าย, การทำบัญชีครัวเรือน การออมเงิน 💰
▪️การบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะ
▪️การทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้าน
▪️ฯลฯ
🌳 ตลอดจนการดูแลต้น “ร่วงผึ้ง” ให้เติบโตเจริญงอกงาม และบริเวณโดยรอบให้สะอาด สวยงาม
📝โดยการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจริงจัง เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ลงระดับครัวเรือน/หมู่บ้าน อย่างเป็นรูปธรรมทุกครัวเรือน
🏡 บ้านจานไหล เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับพออยู่พอกิน มีครัวเรือนทั้งหมด 147 ครัวเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร ทำนาปี และสวนพริก หลังฤดูเก็บเกี่ยวจะรับจ้างเก็บพริกทำให้มีรายได้ตลอดทั้งปี และยังคงวิถีชีวิตชนบท อาศัยกันแบบเครือญาติ 👨‍👩‍👧‍👦 (คุ้มบ้าน) มีความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
👍 ซึ่งในการลงพื้นที่ตรวจฯ ครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับและร่วมมือในการรับตรวจฯ จาก นางทรงลักษณ์ วรภัย พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี นายบุญสม สีลาไหม พัฒนาการอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สพอ.เมืองอุบลราชธานี ผู้นำชุมชน และชาวบ้านบ้านจานไหล เป็นอย่างดี.

(Visited 1 times, 1 visits today)