สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชมนณัฐ รอดบุญธรรม ตรวจราชการประจำเดือนกันยายน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จังหวัดศรีสะเกษ


🔎 สตร. : ตรวจราชการแบบบูรณาการ 📝
📅 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พร้อมด้วยนายชัยยงค์ ผ่องใส หน.กง.สารสนเทศการพัฒนาชุมชน และจนท.สพจ.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนตามยุทธศาสตร์ปี 2563 พร้อมรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะและให้กำลังใจ ❤️❤️❤️ แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
🚗 จากนั้นลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ บ้านส้มป่อย ม.2 ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โดยเน้นย้ำการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจริงจัง เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ลงระดับครัวเรือน/หมู่บ้าน อย่างเป็นรูปธรรม ขยายผลสู่ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ตามลำดับ
😊 ซึ่งในการลงพื้นที่ตรวจฯ ครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับและร่วมมือในการรับตรวจฯ จาก นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สพจ.ศรีสะเกษ และสพอ.ราษีไศล ผู้นำชุมชน และประชาชนบ้านส้มป่อย เป็นอย่างดี.

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)