ผต.พช.ร่วมลงพื้นที่รับคณะนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา) เปิดโรงอบเมล็ดพันธุ์ข้าว 🌾🌾🌾 และทดสอบระบบคัดคุณภาพข้าว ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ


🔎 สตร. : ตรวจราชการแบบบูรณาการ 📝
📅 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และนายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรับคณะนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา) เปิดโรงอบเมล็ดพันธุ์ข้าว 🌾🌾🌾 และทดสอบระบบคัดคุณภาพข้าว ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้
😊 รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน อาทิเช่น กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ 🌱☘️🌳 จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, Young Smart Farmer 👩👦 จังหวัดศรีสะเกษ
😊 เยี่ยมชมนิทรรศการ Fair Trade, นิทรรศการนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตร และกิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือก ของศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)