✌️👏 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  เวลา 10.00 น.🌼🌼.
  🏤นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแบบสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ด้วยการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบในการจัดทำแผนหมู่บ้าน เป้าหมาย การขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอนและพะเยา ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ แบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) พร้อมมอบแนวทางปฏิบัติการจัดทำแผนหมู่บ้าน/ชุมชน ในการขยายผลโครงการฯ ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชา ด้านการพัฒนาทางเลือก (Alternative Development) มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมีส่วนร่วมในทุกมิติ ตามศาสตร์พระราชา และตำราแม่ฟ้าหลวง
  🌷โดยมีนายไพบูลย์  บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน  เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ร่วมในพิธีเปิด
    🌷นายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ
     🌷นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล ที่ปรึกษาสถาบันฯ ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ รักษาการเลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว กล่าวรายงานชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุมฯ
       🌷โดยมีกลุ่มเป้าหมานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และพะเยา ตามแผนปฎิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เบ็ดเสร็จ(พ.ศ.2562-2565)โดย แนวทาง ปฏิบัติการจัดทำแผนหมู่บ้านชุมชนในการขยายผลโครงการ ด้วยการน้อมนําศาสตร์พระราชาด้านการพัฒนาทางเลือก (Alternative Development) มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมีส่วนร่วมในทุกมิติตามศาสตร์พระราชาและตำราแม่ฟ้าหลวง
  🌷ณ ห้องประชุม R504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย จังหวัดเชียงราย

(Visited 1 times, 1 visits today)