เวลา 15.30 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นางปราณี รัตนประยูร หน.ผต.กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาสนายอิรยศ เอนก หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ และเจ้าหน้าที่กรมฯ ผู้รับผิดชอบงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เข้าพบนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เพื่อนำเรียนผลการประเมินการจัดลำดับของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และรับทราบแนวทางของ คสป.ในการสนับสนุนการดำเนินกิจการของบริษัท ณ ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
(Visited 1 times, 1 visits today)