08.30 น.วันที่ 4 พ.ย.62 นางปราณี รัตนประยูร หน.ผต.กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อซักซ้อมขั้นตอนและกำหนดประเด็นหารือในการติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานฯ ปัญหาอุปสรรค
โดยนายไกรวุฒิ ช่วยสภิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายอิรยศ เอนก หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดที่รับผิดชอบงาน ชี้แจงข้อมูลและผลประกอบการของบริษัททีผ่านมา จากข้อมูลที่ได้ประสานงานกับบริษัทฯและสรุปความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนงานของ คสป. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

(Visited 1 times, 1 visits today)