👉👉 วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ✌✌  เวลา 13.30 น.
..อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) มอบหมายให้นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรม 🔎🔎 พร้อมด้วยนางวินิจ บัวเจริญ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กลุ่มงานประสานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (สสช.) และจังหวัดสมุทรปราการ
🌻🌻 ร่วมประชุมกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรปราการ(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัดโดยมีนายอนันตชัย คุณานันทกุล CEO บริษัท สยามอิสเทิร์นอินดัสเทรียลปาร์ค จำกัด (นิคมอุตสากรรม ตั้งอยู่ที่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง) เป็นประธานกรรมการ 🏘🏘 ซึ่งให้การสนับสนุนแต่ต้นมาอย่างดี ในภาพรวมคณะกรรมการบริษัท มีความเข้าใจวัตถุประสงค์และแนวทางการบริหารจัดการ มีความตั้งใจสนับสนุนเป็นอย่างดี 👍👍 เพื่อให้มีกำไรคุ้มรายจ่ายและสามารถทำงานเพื่อสังคมได้ในระยะยาว
🏆🏆 ทั้งนี้ เมื่อมีการหารือ แลกเปลี่ยนร่วมกันกว่า 5 ชม. ทคณะกรรมการและพนักงานบริษัท มีความเข้าใจร่วมกันชัดเจนมากขึ้นและแสดงออกถึงความตั้งใจทำงานเพื่อสังคมให้มีประสิทธิภาพชัดเจนต่อไป 🕯🕯
.. โดยบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสมุทรปราการจะมีการวางแผนธุรกิจ และแผนใช้เงินทุนมากขึ้น และให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนธุรกิจของบริษัท รวมถึงกลุ่มเป้าหมายที่จะทำงานด้วย .🌿🌿ภายใต้หลักคิด 3 กลุ่มงาน (เกษตร แปรรูป และท่องเที่ยวโดยชุมชน) และ 5 กระบวนการทางธุรกิจ (ปัจจัยการผลิต องค์ความรู้ การตลาด การสื่อสาร และการบริหาร) 🎉🎉 โดยประสานแผนปฏิบัติกับ คสป. ผ่านสำนักงานพัฒนาชุมชนสมุทรปราการให้มากขึ้น ในการลงพื้นที่และกำหนดแนวทางการทำงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อเป้าหมายและวิธีการทำงานที่ชัดเจนร่วมกัน
🎯🎯 ในการนี้ประธานบริษัท และคณะกรรมการ ขอขอบคุณทางกรมฯ ที่ให้ความสำคัญ และขอให้มีการติดตาม ปรึกษาแนะนำอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)