วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. ✌✌
นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน 🔎🔎 พร้อมด้วยยนางวินิจ บัวเจริญ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กลุ่มงานประสานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (สสช.) และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ  เข้าพบนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ 🌱🌱ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้ให้ข้อคิดเห็น และข้อแนะนำในการดำเนินงานที่ผ่านมาของจังหวัดสมุทรปราการทั้งการดำเนินงานในภาพรวมของ คสป. การดำเนินงานร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสมุทรปราการ และพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชน 🌻🌻
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ

KS News 🍑 รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)