.. 25 ตุลาคม 2562 .. เวลา 09.00 น.
👉👉 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2562… โดยมีผู้ตรวจราชการกรมที่ได้รับมอบหมายเป็น CEO ของโครงการ นำเสนอแนวทางการดำเนินงาน 3 โครงการ ดังนี้
🌿🌿 1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน โดยนางปราณี รัตนประยูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมฯ
🏘🏘 2. ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง โดยนายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรม
💸💸 3.โครงการนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม โดยน.ส.ศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรม
..เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานทั้งในระดับพื้นที่ และยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน โดยไม่ไปเพิ่มภาระให้กับพื้น แต่ให้ประสานภาคีเครือข่ายในการลงพื้นที่เข้าไปร่วมกันทำงานได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ภาคประชาชน เป็นต้น 🌸🌸 เพื่อ ให้สามารถขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตาม วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน 🌻 “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565” 🌻

ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

KS News 🍑 รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)