👉👉 วันที่ 22 ตุลาคม 2562 .. เวลา 13.00 น. ✌✌
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) มอบหมายให้นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรม 🔎🔎 พร้อมด้วยนางสาวนิภา ทองก้อน พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กลุ่มงานประสานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (สสช.) และจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมการประชุมกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสงคราม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ครั้งที่ 8/2562 🏆🏆 เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีนายชัยยันต์ อยู่ศิริ ประธานบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมมีการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค การทบทวนความเข้าใจบทบาทภารกิจ และแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการฯ มีความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุเป้าหมายมากขึ้น 👍👍
ณ ห้องประชุมบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสงคราม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

KS News 🍑 รายงาน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)