✌️ 🌼🌼วันที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 17.30 น. 🌼🌼
.. นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 16 และ 17 ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชน ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ในเรื่อง
1) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
2) โครงการหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพราะด้วยศักยภาพของอำเภออุ้งผางที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลัก คือน้ำตกทีลอซู ที่เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามที่สุดในประเทศไทย และมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้มีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวไปสู่หมู่บ้านชุมชนที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยทำงานร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด ภาคเอกชน และภาครัฐในการทำงานแบบบูรณาการเชิงพื้นที่
3) แนวทางการดำเนินงานกิจกรรมปีงบประมาณ 2563 ของกรมการพัฒนาชุมชน
.. พร้อมทั้งให้กำลังใจในการปฎิบัติราชการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมถึงให้แนวทางในการทำงานแม้จะต้องทำงานในพื้นที่ห่างไกลก็ขอให้ทำงานโดยสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

KS News 🍑 รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)