22 มี.ค.2560 นายสินชัย ถนอมสิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ตรวจติดตามผลการขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และ กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่ตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมีแระเด็นการติดตามงาน คือ
1. กิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
_ พบว่าบริษัทประชารัฐได้เข้ามาส่งเสริมการพัฒนาการประกอบอาชีพการเลี้ยงปลานิลในกระชังตามลำน้ำโขง สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
2. กิจกรรมการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน
– สพอ.เมืองหนองคายมีการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนตามแนวทางที่กรมฯ กำหนด สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่
โดยมีเป้าหมายการทำงานคือ ชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

(Visited 1 times, 1 visits today)