สำนักงานเลขานุการผู้ตรวจราชการกรม

นางชฎาพร ร่มธรรมกุล

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ตรวจราชการกรม

 

นายสมศักดิ์ สงนาค

ผู้ช่วย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่  7

นายศักดิ์ณรงค์ ศรีตาแสน

ผู้ช่วย รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 9 และ 10

                                                             นางสาวพัชรันธร จันทร์เพ็ญโรจน์

    ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

    เขตตรวจราชการที่ 15 และ 18

นายวีรวัฒน์ ภะวะพินิจ

ผู้ช่วย ผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 11 และ 14

นายกิตติเดช ศักดาพิทักษ์

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 3 และ 16

นางสาวศิรินทร กะวะนิช

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 8 และ 12

นางสาวกุลวดี สมสกุลชัย

ผู้ช่วย ผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 2

นายตุลย์ สุทธิเลิศ

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 5 และ 17

นายอำนาจ สุดสวาท

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 13

นายวัลลภ ศรีนิธิเจษฎาเศรณี

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 4

นายภูไท ศรีเสน

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 6

นางสาวสมาพร คนทน

ผู้ช่วย ผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 1 

นางสาวสุวินิจ พินิจการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายตุลยวัตร นกอยู่

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางกิตติกานต์ โคตรมา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(Visited 30 times, 1 visits today)