โครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม

นางชฎาพร  ร่มธรรมกุล

หัวหน้าสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม

 นายตุลยวัตร  นกอยู่

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 นักวิชาการผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม

 

นางสาวอภิญญา  ช่างศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางกิตติกานต์  โคตรมา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสมศักดิ์  สงนาค

ผู้ช่วยหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 7

นายศักดิ์ณรงค์  ศรีตาแสน

ผู้ช่วยรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 3

เขตตรวจราชการที่ 9

และเขตตรวจราชการที่ 10

ส.ต.ท.หญิงวิลัยพร  เปรมอ่อน

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 15

และเขตตรวจราชการที่ 18

นายอำนาจ  สุดสวาท

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 11

เขตจรวจราชการที่ 14

และเขตตรวจราชการที่ 16

นางสาวศิรินทร  กะวะนิช

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 4

เขตตรวจราชการที่ 8

และเขตตรวจราชการที่ 12

นายชาญณรงค์  วงษ์เนียม

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 5

และเขตตรวจราชการที่ 17

นายจักรพงศ์  การีชุม

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 2

และเขตตรวจราชการที่ 13

นายภูไท  ศรีเสน

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 1

และเขตตรวจราชการที่ 6

นายกิตติเดช  ศักดาพิทักษ์

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

(Visited 30 times, 1 visits today)