โครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม

นางชฎาพร  ร่มธรรมกุล

 ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม

 นายพีฏาวุธ  นาโควงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 นักวิชาการผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม

 

 

นายสมศักดิ์  สงนาค

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 นักวิชาการผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม

นายชัยวุฒิ  ชูแสง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 1

และเขตตรวจราชการที่ 8

โทร. 08 1371 3927

นายณัฐจักร  ชำนิชลธิศ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 5

และเขตตรวจราชการที่ 18

โทร. 08 1823 4806

 

นางสาวพิมพัตร  สุทธิประภา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 17

โทร. 08 1700 1529

 

 

นายวิรุธ  สมทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 11

และเขตตรวจราชการที่ 15

โทร. 08 1376 1448

 

นางสาวหนึ่งฤทัย  ทองดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 13

โทร. 08 1823 4811

 

 

นายภูไท  ศรีเสน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 3

และเขตตรวจราชการที่ 14

โทร. 09 4880 9000

นายสมยศ  สุดแสนยา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 10

โทร. 08 1823 4810

 

 

จ.ต.ราชันย์  บุญนิธิรัตนพงษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 4

และเขตตรวจราชการที่ 16

โทร. 09 3656 8954

 

นายอาชีวะ  เยี่ยมแสง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 6

และเขตตรวจราชการที่ 9

โทร. 08 1171 0570

 

(Visited 30 times, 1 visits today)