โครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม

นางชฎาพร  ร่มธรรมกุล

 ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม

 นายพีฏาวุธ  นาโควงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 นักวิชาการผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม

 

 

นายสมศักดิ์  สงนาค

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 นักวิชาการผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม

นายศักดิ์ณรงค์  ศรีตาแสน

ผู้ช่วยหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 3

และเขตตรวจราชการที่ 11

ส.ต.ท.หญิงวิลัยพร  เปรมอ่อน

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 15

นางสาวศิรินทร  กะวะนิช

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 12

และเขตตรวจราชการที่ 18

นายชาญณรงค์  วงษ์เนียม

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 5

และเขตตรวจราชการที่ 10

 

นายจักรพงศ์  การีชุม

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตจรวจราชการที่ 14

นายชัยวุฒิ  ชูแสง

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 6

 

นายวิรุธ  สมทอง

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 13

 

นายภูไท  ศรีเสน

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 8

และเขตตรวจราชการที่ 17

 

 

จ.ต.ราชันย์  บุญนิธิรัตนพงษ์

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 4

และเขตตรวจราชการที่ 16

 

 

นางสาวอวยพร  สงแก้ว

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 9

นายณัฐจักร  ชำนิชลธิศ

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 2

และเขตตรวจราชการที่ 7

(Visited 30 times, 1 visits today)