โครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม

นางสาวยุภารัตน์ ฟองคำมูล

 ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม

นางสาวอรวรรณ มนตรีวงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม

นายสมศักดิ์  สงนาค

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม

นางสาวสุภาภรณ์ ปัญญาแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายอดิศักดิ์ ลักษณะสี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย
จังหวัด
เชียงราย น่าน พะเยา แพร่

โทร. 08 1823 4801


นายศุภกิตต์  รอบรู้

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย
จังหวัดนราธิวาส 
ปัตตานี ยะลา

โทร. 08 1371 3907

 

นางสาวพรพนา ฉันสิมา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 1 ประกอบด้วย
จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง

เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประกอบด้วย จังหวัดชัยภูมิ
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์

โทร. 08 1823 4811

 

นายเอกนรินทร์  ดำเนินงาม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย
จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล

โทร. 08 1371 3958

นายสมศักดิ์  บรรลุ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย
จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี

เขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย
จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน

โทร. 08 1376 1443

นายณัฐจักร  ชำนิชลธิศ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน ประกอบด้วย
จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง

เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย
จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์
พิจิตร อุทัยธานี

โทร. 08 1823 4806

นายสมยศ  สุดแสนยา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด

เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
ประกอบด้วย จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ
อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

โทร. 08 1823 4810


นายเพชรโพธิ์ชัย เลียบไธสง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 2 ประกอบด้วย
จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก
ปราจีนบุรี สระแก้ว

โทร. 08 1376 1457


นายเด่นชัย ป่าลั่นทม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
ประกอบด้วย จังหวัดนครพนม
มุกดาหาร สกลนคร

โทร. 08 1171 0570

นางสาวพิมพัตร  สุทธิประภา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ประกอบด้วย จังหวัดบึงกาฬ เลย
หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี

เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย
จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์
สุโขทัย อุตรดิตถ์

โทร. 08 1700 1529


นายมณฑล โภคะสุวรรณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประกอบด้วย
จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช
พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา

โทร. 08 1371 3927

นายพงศธัช ขันธะมูล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วย
จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ

โทร. 08 1376 1448

(Visited 30 times, 1 visits today)