บทบาทและอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน


          สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า "การเป็นผู้นำนั้น ต้องให้รองเท้าขาดก่อนกางเกง คือต้องออกตรวจจนรองเท้าขาด" ไม่ใช่นั่งเก้าอี้จนกางเกงขาด" หลักโบราณก็มีอยู่ว่า “จงคิด จงสั่ง จงตรวจ” จากคำกล่าวข้างต้นขององค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ได้นำมาเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการทุกระดับ

บทบาทของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

          ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ทำหน้าที่เสมือนผู้แทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในการสอดส่อง ดูแล สร้างขวัญ กำลังใจ และสร้างความชอบธรรมให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในส่วนภูมิภาค รวมถึงเป็นพี่เลี้ยง ที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ให้สามารถปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

          ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน มีอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งกรมการพัฒนาชุม ที่ 144/2552 เรื่อง การจัดตั้งสำนักตรวจราชการกรม ข้อ 2 และตามระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2554 ข้อ 9 ดังนี้

          1. จัดทำแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนประจำปี
          2. ตรวจติดตามความก้าวหน้า ความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค และรับทราบข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน งานและโครงการ รวมทั้งผลกระทบอันพึงมีและตรวจสอบคุณภาพงานและการปฏิบัติราชการของหน่วยงานและของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเรียกประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจง แนะนำ หรือหารือร่วมกัน
          3. สั่งการเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติในเรื่องใดๆ ในระหว่างการตรวจราชการไว้ก่อน หากเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือประโยชน์ของประชาชนอย่างร้ายแรง และเมื่อผู้ตจรวจราชการได้สั่งกสรดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบและพิจารณาโดยด่วน
          4. สอบข้อเท็จจริง สืบสวนสอบสวน หรือสดับตรับฟังเหตุการณ์เมื่อได้รับคำสั่งหรือการร้องเรียน หรือเมื่อมีเหตุอันควร โดยประสานการดำเนินงานกับหน่วยตรวจสอบอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่
          5. ตรวจเยี่ยม สดับฟังทุกข์สุขและความคิดเห็น ตลอดจนให้คำแนะนำ ชี้แจง ทำความเข้าใจ และให้การช่วยเหลือ ให้กำลังใจ และบำรุงขวัญ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          6. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการตรวจ พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการบริหารงานและการบริหารทรัพยากรบุคคล
          7. ศึกษา วิเคราะห์ ประมวล สรุป และเสนอแนะต่ออธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือวินิจฉัยสั่งการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
          8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


(Visited 13 times, 1 visits today)