ความเป็นมาของสำนักตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน


                  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 มีเจตนาสำคัญประการหนึ่ง คือ มุ่งหวังให้การตรวจราชการเป็นมาตรฐานและเป็นกลไกสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะทำให้การปฏิบัติราชการหรือการจัดทำภารกิจของหน่วยงานของรัฐบรรลุเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ อันเกิดจากการดำเนินการดังกล่าว เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงเป็นที่มาของการปรับปรุงการตรวจราชการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการหรือการจัดทำภารกิจให้ดียิ่งขึ้น และให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

               กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้เสนอปรับโครงการสร้าง ภารกิจและอำนาจหน้าที่ส่วนราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มีมติเห็นชอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชนในการประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เห็นชอบการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชนตามที่เสนอ โดยโครงสร้างดังกล่าว กำหนดให้มีตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงมีคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๑๔๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๒ ให้จัดตั้งสำนักตรวจราชการเป็นหน่วยงาน ภายในขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 


 

(Visited 25 times, 1 visits today)