ความเป็นมาของสำนักตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

               ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ.2548 มีเจตนาสำคัญประการหนึ่ง คือ มุ่งหวังให้การตรวจราชการเป็นมาตรฐานและเป็นกลไกสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะทำให้การปฏิบัติราชการหรือการจัดทำภารกิจของหน่วยงานของรัฐบรรลุเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ อันเกิดจากการดำเนินการดังกล่าว เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงเป็นที่มาของการปรับปรุงการตรวจราชการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการหรือการจัดทำภารกิจให้ดียิ่งขึ้น และให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

               กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้เสนอปรับโครงการสร้าง ภารกิจและอำนาจหน้าที่ส่วนราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มีมติเห็นชอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชนในการประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2551 เห็นชอบการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชนตามที่เสนอ โดยโครงสร้างดังกล่าว กำหนดให้มีตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 จึงมีคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 144/2552 ลงวันที่ 27 เมษายน 2552 ให้จัดตั้งสำนักตรวจราชการเป็นหน่วยงาน ภายในขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ทำเนียบหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

1. นายแคล้ว  ขาวดี ระยะเวลา 27 เมษายน 2552 - 30 กันยายน 2552

2. นายธีระพันธุ์  แก่นจันทร์ ระยะเวลา 3 ธันวาคม 2552 - 30 กันยายน 2553

3. นายมนตรี  นาคสมบูรณ์ ระยะเวลา 7 ตุลาคม 2554 - 23 ธันวาคม 2555

4. นางประพีร์  เกิดเพิ่มพูล ระยะเวลา 25 มกราคม 2556 - 30 กันยายน 2556

5. นายวิทยา  จันทร์ฉลอง ระยะเวลา 14 ตุลาคม 2556 - 28 ตุลาคม 2556

6. นางธงชัย  เจริญพานิชย์กุล ระยะเวลา 29 พฤศจิกายน - 30 กันยายน 2558

7. นางคำแข  ธรรมนิยาย ระยะเวลา 5 เมษายน 2559 - 30 กันยายน 2559

8. นายสินชัย  ถนอมสิน ระยะเวลา 6 ธันวาคม 2559 - 30 กันยายน 2561

9. นางปราณี  รัตนประยูร ระยะเวลา 19 พฤศจิกายน 2561 - 1 พฤศจิกายน 2563

10. นายอาจณรงค์  สัตยพานิช ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 - 30 กันยายน 2564


 

(Visited 25 times, 1 visits today)