บทบาทหน้าที่ของสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม

สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม มีหน้าที่รับผิดชอบในฐานะฝ่ายเลขานุการของผู้ตรวจราชการกรม โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

  1. จัดทำ (ร่าง) แผนการตรวจราชการประจำปีและสรุปผลการตรวจราชการประจำปี เพื่อจัดทำรายงานการตรวจราชการประจำปี

  2. อำนวยความสะดวกในการเดินทางไปราชการของผู้ตรวจราชการกรม จัดหาข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรม

  3. พัฒนาระบบการตรวจราชการ สร้างเครือข่ายและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านบุคคล แผนงาน โครงการ งบประมาณประจำปี เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการและเสนอข้อกำหนดในการตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์การและจัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานภายในองค์การ

  4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(Visited 1 times, 1 visits today)