บทบาทหน้าที่ของสำนักงานเลขานุการผู้ตรวจราชการกรม


สำนักงานเลขานุการผู้ตรวจราชการกรม มีหน้าที่รับผิดชอบในฐานะฝ่ายเลขานุการของผู้ตรวจราชการกรม โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

               1. จัดทำ (ร่าง) แผนการตรวจราชการประจำปีและสรุปผลการตรวจราชการประจำปี เพื่อจัดทำรายงานการตรวจราชการประจำปี

               2. อำนวยความสะดวกในการเดินทางไปราชการของผู้ตรวจราชการกรม จัดหาข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรม

               3. พัฒนาระบบการตรวจราชการ สร้างเครือข่ายและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านบุคคล แผนงาน โครงการ งบประมาณประจำปี เพื่อเป้นข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการและเสนอข้อกำหนดในการตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์การและจัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานภายในองค์การ

               4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง


(Visited 1 times, 1 visits today)